Aktuality

Neděle 21.10.2018 ve 14:00 - Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče. Tvořivé dílny pro děti, setkání s vedením školy a informace o Edukativních předškolních skupinách.

Sobota 13.10.2018 od 10:00 Společné sportování dětí a rodičů z 1.tříd. Těšíme se na příjemně strávený den.

Milí žáci, vážení rodiče, přejeme krásné prázdniny a pohodovou dovolenou. V plné síle a ve zdraví se těšíme opět na setkání v pondělí 3. září v 8 hodin před budovou školy. Have a nice holiday!

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Čtvrtek 7.6. 2018 v 16:00, budova ZŠ 710 první patro vpravo. Informace o organizaci školního roku, školní družině, předání rozhodnutí o přijetí. Důležité ! Těšíme se na stoprocentní účast.

Pátek 18.6.2018 od 7:45 fotografování tříd. Zvolte pěkné oblečení a úsměv.

Úterý 15.5.2018 v 15.30, školní hřiště ZŠ 710. Běh o perníkové srdce a další doprovodné disciplíny pořádají školní družiny naší školy. Těšíme se na vaši účast.

Ředitelské volno

Pondělí 30.4.2018 a pondělí 7.5. 2018

POZOR: Sběrová akce - sběr papíru!!!

Úterý 10.4.2018 od 14:00 - středa 11.4.2018 do 13:00.

 

V pátek 12. ledna zahajuje naše škola plesovou sezónu 2018. Odjezd autobusu od Arkády v 18:30 do Nesovic, zpět z Nesovic v 1:30 na parkoviště k Arkádě.
Těšíme se na vás. Vaše ZŠ 710

Projekt Ovoce do škol se v tomto školním roce rozšiřuje o mléko pro všechny žáky 1. až 9. tříd.


Anketa 3

Od září 2017 budou v rámci projektu Mléko do škol žákům distribuovány neochucená mléka.
 
xxxxx xx

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
zsbuc710@infos.cz

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist
Příběhy bezpráví

Řád školní družiny

Tisk PDF

Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace

Organizační řád školy

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 

Vypracoval:

Mgr. Marie Kotrbová

Schválil:

Mgr. Aleš Navrátil

Pedagogická rada projednala dne:

13. 6. 2013

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

2. 9. 2013

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

2. 9. 2013

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny.

Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.

Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.

Družina může vykonávat činnost pro účastníky a jejich zákonné zástupce,

i ve dnech pracovního volna.

1. Práva a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině.

1.1 Žáci a zákonní zástupci mají právo na

 • vzdělávání a školské služby /pouze žáci/
 • informace o průběhu a výsledcích činností organizovaných školní družinou
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich pobytu ve školní družině, při čemž berou na zřetel věk dítěte
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se výchovy

 • ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí
 • na svobodu myšlení, náboženství, na odpočinek
 • dodržování základních psychohygienických podmínek
 • seznámení se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině.
 • odškodnění úrazu nebo škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny

1.2 Žáci jsou povinni

 • řádně docházet do školského zařízení
 • dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školského zařízení
 • dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, s nimiž byli seznámeni
 • plnit pokyny pedagogických i provozních pracovníků vydané v souladu s předpisy, školním a vnitřním řádem zařízení

 • chovat se slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.
 • udržovat prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením.
 • chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
 • žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

1.3 Zákonní zástupci nezletilých dětí jsou povinni

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školského zařízení
 • na vyzvání vedoucího školského zařízení se osobně zúčastnil projednávání závažných otázek týkajících se žáka
 • informovat zařízení o změně zdravotního stavu žáka a jiných závažných skutečnostech, které by měly vliv na vzdělávání
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými vnitřním řádem

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

2. Provoz a vnitřní režim školní družiny

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

Vychovatelky jednotlivých oddělení zajišťují přihlašování a odhlašování žáků, evidenci žáků a plateb, předávání informací rodičům.

Další náměty, připomínky, případné stížnosti předkládají vedení školy.

2.1 Pravidla pro přihlašování a odhlašování

Pro přihlášené žáky je pobyt ve ŠD povinný, doba pobytu se řídí požadavky zákonných zástupců, tyto požadavky jsou evidovány v zápisním lístku přihlášeného žáka.

Odchod žáka ze ŠD je určen pokynem zákonného zástupce v zápisním lístku nebo prokazatelným pokynem rodičů (§6, odst. 2, § 7, odst. 1vyhl. 87/92Sb.) – omluvenkou. Omluvenka žáka musí být písemná s přesným časem a datem dne, na který má být žák uvolněn, včetně podpisu rodičů (zákonných zástupců).

Žáka může vyzvednout pouze osoba určená na zápisním lístku, nebo osoba k tomu písemně zplnomocněná. Pokud žák odchází ze ŠD sám, musí toto rodiče uvést v zápisním lístku.

Dojíždějící žáci odchází do šatny a na autobusovou zastávku sami. Do zájmových kroužků odchází žáci ze ŠD sami. Účast v kroužku sdělí vychovatelce rodiče (zákonný zástupce).

Děti přechází z jednoho oddělení ŠD do druhého pod dohledem vychovatelky.

Za žáka, který se bez omluvy do ŠD nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

Ve dnech se zkrácenou školní výukou (akce školy, prázdniny…) přecházejí děti, které zůstávají ve školní družině do oddělení s nejdelší provozní dobou.

Pokud je ze závažných důvodů nečekaně zkráceno vyučování, jsou děti umístěny ve školní družině i pokud nejsou přihlášeny, a to do skončení normální vyučovací doby, dané rozvrhem.

Dočasné umístění dítěte ve školní družině je možné pouze v případě řešení závažné rodinné situace, pokud to dovoluje kapacita třída. O dočasném umístění dítěte rozhoduje ředitel školy.

Pokud dítě nebude vyzvednuto do hodiny po skončení provozu školní družiny, bude kontaktována sociální pracovnice, které bude dítě předáno.

2.2 Úplata za pobyt ve školní družině

Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.

Za pobyt žáka ve školní družině stanovuje ředitel školy měsíční poplatek 80,-Kč.

Poplatek bude uhrazen pololetní, bezhotovostní platbou na účet školy (trvalým příkazem nebo složenkou).

První platba musí být uhrazena k 15. říjnu

Druhá platba musí být uhrazena k 15. únoru

O datu provedené platby informují rodiče vychovatelku školní družiny formou zápisu do deníčku.

Číslo účtu školy: 9027000247/0100 (komerční banka)

Variabilní symbol:obdrží dítě v září, po přihlášení do školní družiny

2.3 O snížení nebo osvobození od úplaty rozhoduje ředitel školy a to v těchto případech

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

3. Organizace činnosti

3.1 Provozní doba ŠD je od 11.25 do 16.00 hodin.

3.2 Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

a)      na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,

b)      požádá o pomoc Policii ČR,

3.3 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

3.4 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vychovatelky školní družiny.

3.5 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

3.6 Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení.

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

4.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

4.3 Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

5.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

5.2 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

5.3 Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vychovatelky, která zajistí jejich úschovu.

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.

6.2. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

7. Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:

a)      písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

b)      třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,

c)      celoroční plán činnosti.

d)     vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,

8. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Zástupce ředitele pro 1. stupeň
 2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.
 3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 2. 9. 2013

Bučovice dne 13. 6. 2013                                                                             Mgr. Aleš Navrátil

ředitel školy