xxxxx x

Aktuality

Vážení rodiče předškoláků, informace týkající se Edukativně stimulačních skupinek pro předškoláky Klubíčko, pro tento školní rok, najdete v oddílu Předškoláci.

Vážení rodiče a žáci,
tento týden neproběhne podzimní sběrová akce papíru z důvodu uzavření základních škol dle nařízení MŠMT.
Vedení školy ZŠ Bučovice 710

Příští týden ve středu 14. 10. odpoledne a ve čtvrtek 15. 10. ráno proběhne podzimní sběrová akce papíru.
Kontejnery na papír budou přistaveny na autobusové točně u školy. Jedná se o sběr smíšeného papíru, proto vás žádáme, abyste nevozili velké množství kartonů a krabic, raději noviny, časopisy a letáky.
Předem děkujeme za přispění. Nejlepší sběrači budou odměněni.

Školní ples 10.1.2020 - ODJEZD AUTOBUSU

Odjezd autobusu na školní ples do Nesovic je v 18:00 z parkoviště od motelu Arkáda se zastávkami ve Vícemilicích a Nevojicích.

Návrat zpět v 1:30 z Nesovic.

ESS Klubíčko zahajuje 12. 11. 2019 v 16:00, skupina C, D.

ESS Klubíčko zahajuje 5.11.2019 v 16:00, skupina A, B.

INFO KLUBÍČKO - Vážení rodiče, letošní cena materiálů pro přípravu předškoláků je 435 Kč. Materiály můžete zakoupit na DOD 20.10.2019 na úvodní schůzce Klubíčka. Přihlášky zasílejte průběžně, nejlépe do 21.10. 2019. Poslední termín pro přijetí přihlášky je 25. 10. 2019. Počet míst ve skupinách je omezen.

Podzimní sběr papíru

Podzimní sběr papíru bude probíhat v úterý 8. 10. od ranních hodin do středy 9. 10. odpoledne. V tomto čase bude přistaven kontejner v prostoru autobusové točny před školou.
Předem děkujeme všem rodičům a žákům za aktivní účast na této školní akci.

Oslavy 70. výročí založení Základní školy 710 - pátek 27.9.2019 od 16:00 bohatý kulturní program. Sobota 28.9.2019 od 9:00 do 11:00 možnost prohlídky školy. Srdečně zveme všechny bývalé zaměstnance i absolventy školy!

Pozor! V souvislosti s oslavami bude v pátek 27.9. upravená výuka: 1. stupeň 11:15, 2. stupeň 12:10. Provoz ŠD do 14:00. Děkujeme za pochopení.

Zahájení školního roku 2019/2020 -  pondělí 2.9.2019 před budovou školy.

Žáci 2. -9. tříd v 8:00

Žáci 1. tříd v 8:30

Anketa 3

Od září 2017 budou v rámci projektu Mléko do škol žákům distribuovány neochucená mléka.
 

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
info@zs710.eu

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist

Dohoda mezi žákem, rodiči a školou

Tisk PDF

Dohoda mezi žákem, rodiči a školou

Budu:

 • dodržovat školní řád a pravidla slušného chování ve všech prostorách školy i mimo ně,
 • chránit zdraví své, svých spolužáků i ostatních lidí ve škole,
 • zabraňovat projevům diskriminace, nepřátelství a násilí všeho druhu,
 • ohleduplný, tolerantní ke svým spolužákům a budu se jim snažit pomáhat,
 • zdravit všechny dospělé v budově školy a naslouchat tomu, co říkají druzí,
 • bez námitek plnit pokyny učitelů a ostatních zaměstnanců školy,
 • se snažit dosáhnout co nejlepších studijních výsledků a pravidelně se připravovat na vyučování, mít učebnice, sešity a další pomůcky připraveny k výuce,
 • přicházet do školy i do vyučovací hodiny včas,
 • chodit vhodně upraven a oblečen, ve škole se přezouvat do vhodné obuvi s pevnou patou, dbát na pořádek a čistotu ve třídě, v ostatních prostorách školy a jejím nejbližším okolí.

Nebudu:

 • se chovat hlučně a vulgárně nebo omezovat právo svých spolužáků na klidné učení a právo učitelů na nerušené vyučování a nebudu zapomínat pomůcky a domácí úkoly,
 • zneužívat vybavení školy k vlastním potřebám a ubližovat sobě ani ostatním,
 • ničit cizí a školní majetek nebo si přisvojovat cizí věci,
 • používat mobilní telefon nebo jiná digitální zařízení ve vyučovací hodině (vypnu ho!) nebo pořizovat audio nebo video nahrávky žáků či zaměstnanců školy bez jejich souhlasu,
 • zneužívat práva na dodržování pitného režimu a použití WC.

Musím se vyvarovat:

 • opuštění školní budovy v průběhu dopoledního nebo odpoledního vyučování bez souhlasu vyučujících a bez předchozího souhlasu rodičů,
 • kouření, požívání alkoholu nebo jiných návykových látek včetně jejich distribuce v prostorách školy, před školou a na akcích pořádaných školou.

Očekávám:

 • rozumné a splnitelné pokyny od vyučujících a ostatních zaměstnanců školy,
 • slušné chování a jednání respektující mne jako člověka,
 • spravedlivý a nestranný přístup učitelů ke všem žákům,
 • že mě vyslechnou, připustí rozumnou diskuzi a budou se mi snažit pomoci,
 • že chování a vystupování dospělých bude pro mě vzorem,
 • připravené a efektivně využité vyučovací hodiny,
 • možnost podílet se na tvorbě pravidel školy a dalším dění ve škole.

Očekávám od rodičů:

 • aktivní zájem o můj prospěch a chování ve škole, zejména účastí na třídnických hodinách a konzultačních dnech a akcích souvisejících s činností školy,
 • vstřícné řešení mých problémů ve spolupráci se mnou a vyučujícími,
 • řešení mých speciálních potřeb mého vzdělávání ve spolupráci s učiteli a rodiči.

Vím, že existují také další předpisy, které je třeba dodržovat. Úplné znění školního řádu najdu na stránkách školy www.zs710.eu.

podpis rodiče                                                  podpis žáka                                podpis třídního učitele

Bučovice 3. září 2012